Revizija in revizijske storitve

Revidiranje pomeni neodvisno preiskovanje računovodstkih informacij podjetja s ciljem podati sodbo o računovodskih informacijah.

V Sloveniji so za revizijo v skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah zavezana vsa podjetja, ki v dveh zaporednih letih presegajo vsaj dva od naslednjih kriterijev:

 1. število zaposlenih preko 50,
 2. čisti prihodki od prodaje presegajo 7,3 mio EUR,
 3. vrednost aktive presega  3,65 mio  EUR.

V vsakem primeru pa so za revizijo zavezane velike družbe:

 1. banke,
 2. zavarovalnice,
 3. borza vrednostnih papirjev,
 4. družbe, ki morajo  v skladu z ZGD pripraviti konsolidirano letno poročilo.

Za vas opravljamo naslednje revizijske storitve:

 1. redne revizije v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
 2. ustanovitvene revizije,
 3. revizije pri statusnih spremembah (delitve, združitve, pripojitve),
 4. revizije stvarnih vložkov,
 5. izredne revizije,
 6. revizije za posebne namene,
 7. revizije poročevalskih paketov, pripravljenih z zahtevami matičnih družb,
 8. dogovorjene postopke in druge reviziji podobne storitve,
 9. revizije v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije,
 10. revizija namenske porabe sredstev,
 11. revizija delovanja sistema notranjih kontrol.

Če vas zanima več o našem delu ali potrebujete naše storitve, nas prosim kontaktirajte.